Centres comercials: és hora de submergir-se en l’analítica de visitants

En el post d’avui, compartim amb vosaltres perquè són útils les eines d’analítica de visitants per centres comercials i 5 punts clau de com les utilitzen per implementar canvis en les operacions. Aquestes solucions proporcionen grans quantitats de dades sobre els visitants i els comerços, i és clau tenir-les en comte a l’hora de prendre decisions de gestió.

Per tant, aquestes eines fan que la direcció dels centres comercials sigui més fàcil però alhora complexa. D’una banda, la gestió és més fàcil ja que poden entendre millor el comportament dels visitants i conèixer més a fons l’execució dels centres comercials a diferents nivells. D’altra banda, la gestió passa a ser més complexa perquè tenir més informació implica pensar en un ventall de preguntes més ampli i trobar-se més àrees de millora.

Ara, mirem quines són aquestes eines d’analítica de visites. Els amos dels centres comercials tenen informació sobre l’afluència gràcies als Comptadors Automàtics de Persones i altres solucions com el rastreig de senyals WiFi. Poden entendre el comportament dels visitants coneixent el número de persones en diferents zones, pisos i centres comercials en cada moment, les hores pic de visites, quins visitants són recurrents, les rutes dintre de l’espai monitorejat, identificar colls d’ampolla amb mapes de calor, etc. I alhora, avaluar l’impacte de variables com promocions, festivitats i el temps.

Aleshores, és important destacar quina part de les mètriques de tràfic que tenen accés les botigues, els centres comercials disposes de més aplicacions. Aquests són els beneficis particulars per centres comercials:

1 – Determinar lloguers: verificar quins locals del centre comercial són els més populars i justificar el seu valor als arrendataris, coneixent les zones amb major tràfic i els fluxos de gent entre elles.

2 – Ajustar el mix de comerços: crear la millor configuració de comerços, restaurants i altres locals. La distribució optima ha de ser còmoda pels visitants però també creada estratègicament perquè totes les àrees siguin visitades a nivell similar.

3 – Conèixer els perfils de visitants: la direcció pot segmentar els visitants per edat, gènere, classes de comerç preferits, marques preferides, recurrència de visites, barris on viuen, etc. Una de les aplicacions de la segmentació és enfocar campanyes promocionals a un grup específic de visitants. Per exemple, si una persona pertany al grup de clients objectiu, rebrà un missatge promocional al mòbil quan entri al centre comercial.

4 – Evitar canibalisme entre centres comercials i comerços: estudiar els visitants recurrents, els seus recorreguts dintre del centre i les visites a diferents centres comercials del mateix amo, ajuda a entendre si hi ha una unitat que està perdent visites a causa d’una altra. Aquesta informació és útil per decidir quin comerç ha d’estar a cada centre.

5 – Optimitzar la distribució de recursos: millorar l’ús de l’espai d’aparcament, el manteniment i el personal de seguretat, basant les decisions en mètriques d’afluència. Per exemple, depenent del flux de persones en temps real, poden tancar-se o obrir-se diferents àrees d’aparcament i així optimitzar les despeses de neteja i manteniment.

Mapa de calor: planta d’un centre comercial amb indicadors per zones

Per concloure, és crucial destacar la importància d’instal·lar eines d’analítica de visitants en centres comercials per poder ser plenament conscients del rendiment i operar de la manera més rentable i sostenible possible.