FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

 

Potser utilitzes el transport públic per anar a treballar cada matí o per anar al centre els caps de setmana. Alguna vegada t’ha aturat un revisor? Has omplert mai un qüestionari d’alguna operadora de transport públic? T’has fixat mai en els petits sensors que hi ha sobre les portes d’alguns vehicles? Si has respost que sí a alguna d’aquestes preguntes, has format part d’un estudi de mobilitat.

 

Després de dur a terme 40 entrevistes¹ a operadores de transport públic i autoritats, hem trobat que fer estudis de mobilitats és una pràctica generalitzada. De totes maneres, les metodologies més tradicionals com els qüestionaris es mantenen com les més utilitzades, les quals proporcionen dades poc fiables, ja que la mostra acostuma a ser petita. Afortunadament, estan arribant temps de canvi i la utilització de comptadors de persones i eines d’analítica de passatgers està augmentant. Però aprofundim una mica més.

 

Com hem comentat anteriorment, dur a termes estudis de mobilitat és una pràctica generalitzada: 90% dels operadors de transport públic i autoritats ho fan, i dels que no en fan, un 67% planeja fer-ho en el futur proper.

 

Per ordre d’utilització, la informació recollida per estudis de mobilitat inclou*:
Satisfacció dels usuaris (73%)
Freqüència d’ús dels serveis (70%)
Origen i destí dels viatges (65%)
Raons per utilitzar transport públic (65%)
Nivell de frau (30%)

 

Per ordre d’importància, les accions principals implementades amb les dades obtingudes són*:
Optimitzar rutes (62%)
Alinear la quantitat de vehicles a rutes (57%)
Adaptar les mides dels vehicles utilitzats (38%)

 

Per ordre d’utilització, els mètodes principals emprats per estudiar el comportament dels passatgers són *:
Qüestionaris fets en els vehicles als passatgers (68%)
Anàlisis de tiquets (65%)
Comptatge manual (54%)

 

(* entre parèntesi hi ha el percentatge d’enquestats que ho fan)

 

Doncs com hem vist, els mètodes tradicionals són molt populars entre les operadores i les autoritats, ja que més del 50% dels enquestats utilitzen aquestes tres tècniques. Aleshores, entenen el comportament dels passatgers parcialment, i això fa que no coneguin la demanda real del transport públic.

 

No obstant això, la utilització de tecnologia per entendre el comportament dels passatgers està creixent. En aquesta línia, el 40% dels nostres entrevistats ja utilitzen comptador de persones automàtics per obtenir informació dels passatgers durant tot l’any, en comtes de només tenir dades de dies puntuals. Amb aquest sistema, també són capaços t’entendre com fluctua la demanda a través del temps i identificar quins factors externs són els que més l’afecten. A més a més, poden saber com es mouen els passatgers d’un mitjà de transport a un altre, i preveure l’utilització del transport públic. És important destacar que alguns d’ells només utilitzen la tecnologia en mostres petites de la seva flota, però de totes maneres és un primer pas.

 

D’acord amb l’estudi de mercat “Automated Passenger Counter and Passenger Information System Market”², s’espera que el mercat dels comptadors de persones automàtics arribi als 194,17$ milions el 2020, creixent a una TCAC del 22,2% del 2014 al 2020. Hem identificat diverses tendències que expliquen aquest creixement:

 

Creixent urbanització: la població mundial s’està desplaçant cada cop més a les ciutats, el 53% de la població viu actualment en àrees urbanes i el 2050 s’espera que aquest número arribi al 67%. La creixent urbanització comporta un augment en la demanda del transport, el que requereix un creixement corresponent en l’oferta de transport públic per absorbir-la.

 

Els passatgers esperen excel·lència operacional: deixant de banda reptes relacionats al creixement quantitatiu, s’han de fer canvis qualitatius significants al transport públic per tal que sigui més atractiu. Aquesta excel·lència operacional hauria d’incloure freqüència, puntualitat i fiabilitat del servei gràcies a optimitzar el disseny de la xarxa i el seu rendiment.

 

Decisions enfocades en els negocis: la participació d’agents privats en projectes innovadors pel transport públic està creixent. Això aporta més inversió privada i financiació capital-risc, que comporta un augment de col·laboracions entre entitats públiques i privades i més decisions enfocades en els negocis, el que farà que augmenti la utilització dels comptadors de persones ja que permeten avaluar el rendiment des d’un punt de vista objectiu.

 

Millora de la tecnologia i inversió en R+D: el mercat està creixent regularment i l’interès en la tecnologia encara no ha assolit el seu màxim. A més a més, la fiabilitat dels comptadors de persones està creixent mentre la competència també augmenta.

 

Reducció en el preu dels components de hardware: els comptadors de persones automàtics estan formats per una càmera i un processador. En relació a les càmeres, durant els darrers anys hi ha hagut una baixada en els preus d’aquelles basades en tecnologia 3D. Aquest decreixement bé degut a l’aparició de noves tecnologies 3D, com el temps de vol (Time-Of-Flight) i la llum estructurada.

 

Conèixer el comportament dels passatgers és essencial per oferir el millor servei. A més d’això, els comptadors de persones ajuden a dur a terme millors estudis de mobilitat, proveint més informació, i oferint aplicacions que operadores i autoritats no tindrien sense el sistema.

 

 

¹ Entrevistes dutes a terme com a part del projecte Horitzó 2020 “Data Driven Decisions for Intelligent Management of Public Transportation

² Estudi de mercat de MarketsandMarkets: Automated Passenger Counter and Passenger Information System Market